Nợ công của Mỹ khác nợ công của Việt Nam thế nào?

Nợ công của Mỹ khác nợ công của Việt Nam thế nào?

Cục Dự Trữ Liên Bang Mỹ (FED) là một ngân hàng trung ương, có tổ chức độc lập với chính phủ Mỹ và độc lập với cả cơ quan lập pháp Mỹ. Nó hoạt động dựa trên luật pháp Hoa Kỳ, luật đó gọi là Đạo Luật Dự Trữ Liên Bang.