Xã hội

13 điểm cốt lõi về hiện trạng nhiệt điện của Việt Nam

13 điểm cốt lõi về hiện trạng nhiệt điện của Việt Nam

Những “chuyên gia” bảo vệ nhiệt điện và các quan chức đã báo cáo sai lệch với những người có thẩm quyền, bao gồm cả Quốc hội, Chính phủ và Đảng cầm quyền về sự nguy hại của nhiệt điện. Với trách nhiệm công dân của mình, không thể im lặng để người dân bị đ