Donut

Model : Suneta Ngachalvy. Photo : Papanum Noonan. PapaNum Photographer